Ch.L.P.I. o.z. - Pre pacientov

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Pre pacientov
Pre dlhodobých návštevníkov

Táto renomovaná stránka je pokračovaním predchádzajúcej stránky.

Novými udalosťami muselo dôjsť k obsahovej aj k štruktúrnej zmene. Splnenie stanovených cieľov predchádzajúcej web stránky v rámci možností vyžadovalo stanovenie iných cieľov vyplývajúcich z obsahu novej stránky, čo bližšie uvádzame v jednotlivých bodoch nasledovne.

Predchádzajúce znenie v bode č. 1: Zhromaždiť (formou jednoduchej a rýchlej registrácie na našej stránke) počet postihnutých pacientov Ch. L. P. I. na Slovensku alebo ich blízkych za účelom založenia občianskeho združenia podobného v Českej republike.
Bod č. 1 bol naplnený vznikom občianskeho združenia pod názvom „Chronické latentné perzistentné infekcie“ (v skratke Ch. L. P. I. o.z.) – bližšie v príslušnej časti.

Predchádzajúce znenie v bode č. 3: Podporiť inovačne zameranú medicínsku činnosť pre zvýšenie efektívnosti diagnostiky a terapie problémových ochorení.
Bod č. 3 bol oficiálne ustanovený v základných cieľoch stanov menovaného občianskeho združenia ako nového modelu zdravotníckeho zariadenia neoddeliteľného od koncepcie Z.O.Z.E., bez ktorej je inovačný charakter profesionálneho prístupu k riešeniu Ch.L.P.I. nereálny. Podrobnejšie o Z.O.Z.E. v príslušnej časti.

Predchádzajúce znenie v bode č. 2: V prípade dostatočnej podpory (dostatočný počet registrovaných pacientov alebo blízkych) čo najskôr založiť aspoň minimálne zdravotnícke zariadenie špecializované pre komplexnú efektívnu lekársku starostlivosť v danej problematike.
Bod č. 2  je dlhodobejší proces, ale napriek tomu je pre nás aktivistov pomoci postihnutým pacientom sklamaním, že aktivita samotných postihnutých pacientov alebo ich blízkych je mimoriadne nízka, čo vysvetľuje nasledovná skutočnosť.

Oficiálne odhady uvádzajú zamorenosť len chlamýdiovými infekciami (okrem iných druhov Ch.L.P.I.) minimálne v desiatkach percent populácie, dokonca v niektorých krajinách 50-70%. Osobné aj nepriame skúsenosti lekárov zainteresovaných v Ch.L.P.I. o.z., referencie, ako aj štúdie zo susednej Českej republiky potvrdzujú takúto situáciu aj u nás. Z uvedeného vyplýva, že postihnutých na Slovensku je v najpriaznivejšom prípade niekoľko desiatok tisíc, pričom stovky tisíce by neboli žiadnym prekvapením. Z uvedeného predpokladaného počtu postihnutých na Slovensku sa registrovala zatiaľ len malá časť, rovnako len malá skupina je aktívna. Tento stav je zatiaľ nedostatočný na plnenie cieľov kampane pomoci.

 Uvedený stav je možné vysvetliť nasledovnými hlavnými príčinami:

  1. Mnoho postihnutých ani nevie o svojej diagnóze, mnoho z postihnutých nebolo ani cielene diagnostikovaných.
  2. Mnoho postihnutých sa nedostalo k informácii o tejto aktivite pomoci napriek hromadnému oznamu zdravotníckym zariadeniam na Slovensku.
  3. Mnoho postihnutých je zaujatých vlastným zdravotným stavom v neprospech inej aktivity.
  4. Mnoho postihnutých si neuvedomuje význam a prínos predmetnej aktivity pomoci Ch. L. P. I.
  5. Nedostatočná kolektívnosť, nedostatočná ľudská spolupatričnosť či uvedomelosť vyplývajúca z lokálneho demografického profilu.
  6. Iné príčiny

Nevieme zodpovedne odpovedať na otázku, ktorá z uvedených možných príčin sa významne podieľa na konečnom stave. To nechávame na posúdenie verejnosťou. Avšak, aby pozastavenie či ukončenie tejto aktivity nebolo z našej strany predčasným rozhodnutím, rozhodli sme sa rozšíriť osvetu ucelenejším obsahom stránky nielen pre postihnutých pacientov. Predpokladáme, že mnohí postihnutí sú zaťažení vlastnými ťažkosťami natoľko, že na inú aktivitu neostáva ani fyzická ani psychická sila. Väčšina z nich avšak má blízkych či známych, ktorí by nemali byť v tejto veci ľahostajní. Okrem tejto skupiny oslovujeme aj tých, ktorých sa momentálne netýka problematika Ch.L.P.I., ale kým majú fyzickú a duševnú silu, môžu zadosťučiniť minimálne pre seba alebo blízkych v prípade, ak boli v budúcnosti postihnutí nielen diagnózou Ch.L.P.I. Ak napriek tomu nedôjde k posunu v tomto procese, bude nad naše sily pomôcť tým, ktorí vlastným postojom nepreukazujú dôležitosť riešenia tejto problematike pre nich samých. V takom prípade budeme nútení túto aktivitu ukončiť nielen z ekonomických dôvodov, ktorá je v tejto chvíli bez podpory akýchkoľvek inštitúcií, komerčných či iných subjektov, udržiavaná len z osobných skromných zdrojov aktivistov.

 

© MUDr.E. Kozma, Slovakia, 28.01.2013