Ch.L.P.I. o.z. - Pre verejnosť

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Pre verejnosť
Ergoekonometria

je vedecký odbor, ktorého predmetom záujmu je objektivizovať čo najpresnejšie reálnu hodnotu práce vedeckými metódami podľa vývojového prínosu, nie špekuláciou. Tento odbor je základom prirodzenej, zdravej ekonomiky za účelom odstránenia takých ekonomicko-patologických prejavov ako je:

Parazitizmus:
  akýkoľvek zisk (prínos) bez práce na úkor iného pracujúceho (napr. zamestnanca)

Vykorisťovanie: zisk (prínos) z práce, ale na úkor iného pracujúceho (napr. zamestnanca), neprimerané rozdelenie odmeny.
Zdieranie: neprimerane vysoké ceny pri predaji výrobkov alebo služieb
Úžera: neúmerný prínos zneužitím bezvýchodiskovej alebo sťaženej situácie iného (napr. zamestnanca)
Ekonomické vydieranie: akékoľvek zastrašovanie iného (napr. zamestnanca) za účelom ekonomického prínosu na úkor zastrašovaného
Korupcia: porušovanie pravidiel za účelom zvýhodnenia porušovateľa na úkor tých, ktorí rešpektujú pravidlá systému.

Riziko ekonomicko-patologických prejavov spočíva v nejasnosti a voľnosti pravidiel, často skrývané pod pojmy "slobodný, voľný trh".

Len pre ilustráciu ďalej uvádzame zoznam hlavných faktorov, ktoré musia byť čo najdôslednejšie zohľadnené pri stanovovaní hodnoty práce, a teda mzdy každého pracujúceho občana.


Faktory celkovej hodnoty ľudskej práce


Fyzické faktory

A.  Záťaž mobilitou
B.  Záťaž obslužnosťou
C.  Záťaž pracovným priestorom
D.  Záťaž intenzitou
      
Duševné faktory

A. Charakter práce
    
     Parametre vzdelania (pamäť)

 • Stupeň vzdelania (ZŠ, SŠ, VŠ)
 • Dĺžka vzdelávacieho procesu na dosiahnutie spôsobilosti samostatného výkonu vyjadrená tzv. rezíduom ideálneho reprodukčného veku (RIRA – Residual of ideal reproductive age).

Ideálny reprodukčný vek (IRA – Ideal reproductive age) = obdobie od 20-teho do 30-teho roku života. 30-ty vek života je vek, od ktorého výrazne klesá biologická kvalita jedinca z hľadiska reprodukcie a hlavne u ženy, čo vyplýva z fyziológie starnutia organizmu, preto by štát mal zabezpečiť do tohto obdobia dostatočné kariérové možnosti a podmienky pre založenie a ekonomické zabezpečenie rodiny. Čím je RIRA kratší, tým viac zasahuje štúdium do IRA a znižuje nenávratnú biologickú hodnotu človeka pre založenie rodiny a zdravia potomstva. To predstavuje zníženie genetického zdravia potomstva a zníženie genetickej kvality populácie.V prípade výrazneného obmedzenia IRA kariérovými tlakmi v spoločnosti dochádza v konečnom dôsledku ku genocídnemu alebo prinajmenšom genodeštrukčnému efektu práve najprínosnejšej časti populácie prostredníctvom reprodukčnej a familiárnej diskriminácie.

 • Povinnosť celoživotného vzdelávania
 • Nároky na multidisciplinárnosť (technické odbory, prírodovedné odbory, humanistické odbory)

    Parametre myslenia, vnímania, pozornosti

 • Nároky na presnosť myslenia (racionálne odbory, stochastické odbory, iracionálne odbory)
 • Nároky na pamäť
 • Nároky na abstrakčné procesy myslenia (abstrakcia, dedukcia, indukcia, generalizácia, konkretizácia, komparácia)
 • Nároky na logické procesy myslenia
 • Nároky na tvorivé procesy myslenia
 • Nároky na asociačné (integračné) procesy myslenia
 • Nároky na myšlienkovú koncentráciu (vnímanie)
 • Nároky na zmyslovú koncentráciu (pozornosť)

    Parametre realizácie (schopnosti)

 • Naliehavosť aplikácie novostí (konzervatívne, inovatívne poznatky)
 • Úžitková trvácnosť informácie (poznatkové, úžitkové, udalostné informácie)
 • Využiteľnosť informácie (teoretické, praktické)
 • Parametre duševného vlastníctva

B. Profesijný vek

 • Počet rokov praxe (v odbore, blízkom odbore alebo mimo odboru)

C. Osobnostné nároky (charakter)

 • Nároky na dôveryhodnosť a charakter
 • Nároky na zodpovednosť

D. Záťažové faktory

 • Riziká fyzikálne, chemické, biologické, psychické
 • Psychosociálne riziká
  • kolektívne vzťahy  
  • termínované úlohy
  • nároky na problémové riešenia
  • nároky na konfliktné riešenia
  • organizácia práce     

E. Spoločenská významnosť

 • Úžitková hodnota výsledku práce
  • existenčne nevyhnutná (priamo alebo nepriamo)
  • existenčne nesúvisiaca
  • existenčne zaťažujúca (napr. hazardné hry, reklama)

Po prečítaní tohto zoznamu je jasné, aká malá časť je zohľadnená v mzdách celej populácie, nehovoriac o reálnej hodnote parametrov.

© MUDr.E. Kozma, Slovakia, 24.02.2013